SALGS-OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SOLSKJERMINGSPRODUKTER

Generelt.

Disse salgs og leveringsbetingelser er beregnet for kontrakter inngått for leveranse av målbestilte produkter til forbruker.

Betalingsvilkår

Ved avtale om tilsendt faktura er betalingsfristen omgående. Alltidvarmt As forbeholder seg retten til å kredittvurdre alle sine kunder før ordren settes i produksjon. Ved forsinketbetaling påløper morarente og purregebyr de til enhver tid gjeldende satser. Salgsrepresentant har ikke under noen omstendigheter anledning til å motta noen form for forskuddsbetaling.

Leveransens omfang

Leveransens omfang er beskrevet på kontraktens første side. Alle avtaler om tilleggsytelser må være nedskrevet på kontrakten eller som vedlegg tilkontrakten og være signert av begge parter. Tillegsytelser som ikke er skriftlige og godkjente av begge parter, kan ikke påberopes som gyldige. Tilleggsarbeider som avtales skriftelig underveis, faktureres etter våre til enhver tid gjeldende priser.

Motorer,styringer og elektriske komponenter

Alle elektriske installasjoner må utføres av autorisert elektroinstallatør og er således ikke dekket av denne kontrakt. Motorer leveres ferdigmontert og justert i produktet.

Leveringstider

Vår standard leveringstid er påført kontraktens første side.Leveringstid kan imidlertid avvike begge veier uten at dette skal influere på den avtalte prisen. Leveringstid omfatter tiden fra kontraktsinngåelse til monmteringsstart.Leveringstiden anses overholdt dersom kunden har fått tilbud om levering innen tidsfristen. Dette selv om dette tidspungtet ikke skulle passe for kunden.I tillegg til vanlig force majeure-forbehold vil også influensa eller eller annen omfattende sykdom som rammer produksjonen gi selger rett til å fravike leveringstidspungtene.

Markiseduk

For markiseduker gjelder de avvik som er beskrevet i faktabladet ”verdtå vite om duker” som er utarbeidet av Norges Solskjermingsforbund. Opplysningene finnes på www.solskjerming.no.

Montasje

Dersom det er spesifisert i kontrakten ,Skal produktene monteres justeres og ferdigstilles av Alltidvarmt As.Har montøren fra Alltidvarmt As møtt opp til avtalt tid for å montere varer I følge kontrakt, og det ikke har vært noen til stede, vil kunden bli belastet med 1250,- for oppmøte.

Reklamasjon og garantier

Reklamasjonstid på solskjermingsproduker er 5 år. Slitasjedeler som snorer,motorer,elektronikk etc. Har en reklamasjonstid på 2 år.

Salgspant

Selger har salgspant I de leverte varer som sikkerhet for kontraktens verdi inntil kjøpesummen med evt tilleg av rente og omkostninger er gjort opp. Jfr pantelovens § 3-14.Representant fra Alltidvarmt As kan hente/demontere leveransen 30 dageretter forfall dersom skyldig beløpetter avtalen ikke er betalt.

Avbestilling

Ved avbestilling/heving av kjøpet,må kunden dekke de kostnader Alltidvarmt As er påført i fobindelse med kontrakten,jfr forbrukerkjøpsloven kap 11.

Ansvarsbegrensning

Hvis levering hindres av “force majeure”er ikke Alltidvarmt As forpliktet til å opprettholde den avtalte leveringsfristen,eller betale for forsinket eller uteblitt levering ,jfr forbrukerkjøpsloven §24.

Angrerett

Ved bruk av angrerett bortfaller selgers plikt til å oppfylle avtalen. Dersom noen av partene har oppfylt sin del av avtalen helt eller delevis,skal det skje en tilbakeføring. Returkostnaden bæres av selger. Selger plikter å tilbake betale det kjøper har betalt til selger. Senest innen 14 dager fra den dato melding om bruk av angreretten ble mottatt.

Ring Oss! 401 98 091

Åpningstider 08.00-21.00

Bingenvegen 63 1923, Sørum